Kompetansemål - engelsk

 
 

En liten guide

Formål med faget:

"For å klare oss i en verden der engelsk benyttes i internasjonal, mellommenneskelig kommunikasjon, er det nødvendig å mestre det engelske språket. Dette betyr å utvikle ordforråd og ferdigheter i å bruke språkets lyd-, grammatikk-, setnings-, og tekstbyggingssystemer. Vi må kunne bruke disse for å lytte, snakke, lese og skrive og for å kunne tilpasse språket til et stadig voksende antall emner og kommunikasjonssituasjoner. Vi må kunne skille mellom muntlig og skriftlig språkføring og formell og uformell språkbruk. Videre må vi kunne ta hensyn til kulturelle omgangsformer og høflighetskonvensjoner når vi bruker språket."

"Kommunikative ferdigheter og kulturell innsikt kan fremme økt samhandling, forståelse og respekt mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn. Slik ivaretar språk- og kulturkompetanse det allmenndannende perspektivet og bidrar til å styrke demokratisk engasjement og medborgerskap."

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

SPRÅKLÆRING
- bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk

- identifisere vesentlige språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og eget morsmål, og bruke dette i egen språklæring

- velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring

MUNTLIG KOMMUNIKASJON
- velge og bruke ulike lytte- og talestrategier tilpasset formålet

- forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner

- vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker

- forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner

- lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige autentiske situasjoner

- uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon

- uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner

- innlede, holde i gang og avslutte samtaler om forskjellige emner ved å stille spørsmål og følge opp innspill

- bruke sentrale mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og ulike setningstyper i kommunikasjon

- forstå og bruke ulike uttrykk for tall og andre data i kommunikasjon

SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON
- forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner

- vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker

- forstå hovedinnhold og detaljer i selvvalgte tekster

- lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om forskjellige emner

- bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skriving

- skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng

- bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon

- kjenne til personvern og opphavsrett og velge og bruke innhold fra forskjellige kilder på en etterprøvbar måte

KULTUR, SAMFUNN OG LITTERATUR
- drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge

- gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA

- drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land

- beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land

- lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer

- samtale om og formidle aktuelle og faglige emner

Elever som reiser på tur med oss får muligheter til å praktisere engelsk, både i form av å lytte, snakke og lese. De må snakke med folk som arbeider på hotellene og i restaurantene hvor vi spiser, de må lytte til informasjon fra guidene i leirene og de må lese og forstå informasjon vi møter på vår vei