Kompetansemål - samfunnsfag

 
 

En liten guide

"Formålet med samfunnsfag er å medvirke til forståelse av og oppslutning om grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier og likestilling og til aktivt medborgerskap og demokratiske deltakelse."

"Faget skal stimulere til utvikling av kunnskap om det kulturelle mangfoldet i verden i fortiden og i fremtiden, og til forståelse av forholdet mellom naturen og de menneskeskapte omgivelsene."

"Faget skal også medvirke til at elevene utvikler en erkjennelse av at menneske inngår i en historisk sammenheng, og at en lang rekke historiske hendelser har ført til at vi er dem vi er i dag."

"Faget skal gi innsikt i det politiske systemet i Norge og i det internasjonale samfunnet, og gi individet en erkjennelse av at politikk er preget av konflikt og samarbeid."

"Som reflekterende individ kan menneske forme seg selv.
Som politisk individ kan mennesket påvirke sine omgivelser.
Som moralsk individ er mennesket ansvarlig for konsekvensene av sine handlinger!"

"Samfunnsfaget skal gi en dypere forståelse av forholdet mellom samfunnsliv og det personlige livet, og stimulere til erkjennelse av mangfoldet i samfunnsformer og levemåter. På denne bakgrunnen skal faget gi elevene større evne til å tenke fritt, perspektivrikt, kritisk og tolerant. Ved å påvirke lysten til å søke kunnskap om ulike samfunn og ulike kulturer skal faget også stimulere evnen til å diskutere, resonnere og til å løse problemer i samfunnet."

"Ved å gjøre elevene nysgjerrig og stimulere til undring og skapende arbeid vil faget kunne påvirke eleven til å forstå seg selv, mestre sin egen verden og motivere til ny innsikt og livslang læring."

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

- formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planlegge og gjennomføre en undersøkelse og drøfte funn og resultat muntlig og skriftlig

- bruke samfunnsfaglige begrep i fagsamtaler og presentasjoner med ulike digitale verktøy og bygge videre på bidrag fra andre

- bruke statistiske kilder til å beregne og beskrive tendenser og variasjoner i samfunnsfaglige drøftinger og vurdere om statistikken gir pålitelig informasjon

- vise hvordan hendelser kan framstilles forskjellig, og drøfte hvordan interesser og ideologi kan prege synet på hva som blir opplevd som fakta og sannhet

- reflektere over samfunnsfaglige spørsmål ved hjelp av informasjon fra ulike digitale og papirbaserte kilder og diskutere formål og relevans til kildene

- identifisere samfunnsfaglige argument, fakta og påstander i samfunnsdebatter og diskusjoner på Internett, vurdere dem kritisk og vurdere retter og konsekvenser når man offentliggjør noe på Internett

- skape fortellinger om menneske fra ulike samfunn i fortid og nåtid og vise hvordan livsvilkår og verdier påverkar tanker og handlinger

- skrive samfunnsfaglige tekster med presis bruk av fagbegrep, grunngitte konklusjoner og kildehenvisninger

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

- finne eksempler på hendelser som har vært med på å forme dagens Norge, og diskutere hvordan samfunnet kunne ha blitt dersom disse hendelsene hadde utvikla seg annerledes

- drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i et historisk og nåtidig perspektiv

- presentere hovedtrekk ved historien og kulturen til samene fra midt på 1800-talet til i dag og konsekvenser av fornorskingspolitikken og samenes kamp for rettighetene sine

- presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive hvordan de peker fram mot samfunnet i dag

- gjøre greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Norge i dag

- gjøre greie for teknologiske og samfunnsmessige endringer som følge av den industrielle revolusjonen

- gjøre greie for ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen, og beskrive følgjer dette fikk for den demokratiske utviklinga i Norge

- gjøre greie for kolonialisme og imperialisme og gi eksempler på avkolonisering

- drøfte årsaker til og virkninger av sentrale internasjonale konflikter på 1900- og 2000-talet

- drøfte viktige omveltinger i samfunnet i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye omveltinger

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

- lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovedtrekk i verden og sammenlikne ulike land og regioner

- lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og karttegn

- undersøke hvordan mennesket gjør seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressurser og teknologi i Norge og i andre land i verden og drøfte premisser for bærekraftig utvikling

- undersøke og diskutere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt

- sammenlikne størrelse, struktur og vekst i befolkninger og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyere tid

- kartlegge variasjoner i levekår i ulike deler av verden, forklare de store forskjellene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jevnere fordeling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

- gjøre greie for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike verdier og interesser, knytte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eget syn

- gjøre greie for politiske institusjoner i Norge og deres rollefordeling og sammenlikne dem med institusjoner i andre land

- gje eksempler på hva samarbeid, medvirkning og demokrati innebærer nasjonalt, lokalt, i organisasjoner og i skolen

- gjøre greie for hovedprinsippene i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjoner, blant annet ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter, vise hvordan de kommer til uttrykk i lovgivning, og drøfte konsekvenser av brudd på menneskerettigheter

- gi eksempler på hvordan oppfatninger om forholdet mellom kjærlighet og seksualitet kan variere i og mellom kulturer

- analysere kjønnsroller i skildringer av seksualitet og forklare forskjellen på ønsket seksuell kontakt og seksuelle overgrep

- gi eksempler på hvordan et lovbrudd er behandlet, diskutere årsaker til og følger av kriminalitet og forklare hvordan rettsstaten fungerer

- gjøre greie for begrepene holdninger, fordommer og rasisme og vurdere hvordan holdninger kan bli påvirket, og hvordan den enkelte og samfunnet kan motarbeide fordommer og rasisme

- gi eksempler på og diskutere kulturelle variasjoner og drøfte muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn

Husk å tenke på Aktive Fredsreisers fokus på FNs tusenårsmål – klima etc!

Gjør rede for GRUNNLEGGENDE MENNESKERETTIGHETER og drøft verdien av at de blir respektert

Våre temareiser gir mulighet for ”opplevelsesbasert historieformidling” hvor elevene får muligheten til å se, føle, høre og til dels lukte historien

Å danne historiebevissthet blant elevene som reiser med oss, består av å formidle og utvikle sammenhenger og samspill mellom tre dimensjoner, fortidstolkning, nåtidsforståelse og framtidsperspektiv.

Viktig å vite?