Prosjektarbeid - Den kalde krigen

 
 

En liten guide

Den kalde krigen (1945-1991) var en merkelig kamp mellom øst og vest, mellom ulike styresett og ulike tenkemåter. Motsetningene var størst mellom supermaktene USA og Sovjetunionen, men en hel verden ble delt opp ut i fra sympatier og mistenksomhet mot andre.

Den kalde krigen er et godt pedagogisk verktøy for blant annet å snakke om frihet versus ufrihet, demokrati versus diktatur.

Det mest naturlige fokusfaget for et prosjekt omhandlende den kalde krigen er naturligvis samfunnsfag og historie. Men et prosjektarbeid med dette temaet møter kompetansemål også i norsk, særlig i den avsluttende fasen som består av dokumentasjon og presentasjon:

Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri.

Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesning, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.

For flere tips angående det å organisere et prosjektarbeid – se linken – hva er prosjektarbeid?

Et systematisk arbeid rundt emnet kald krig møter ellers følgende kompetansemål i samfunnsfag og historie etter 10. årstrinn:

Drøfte menneskeverdet, rasisme og diskriminering i et historisk- og i et samtidsperspektiv, med elver fra andre skoler ved hjelp av digitale kommunikasjonshjelpemidler.

Finne eksempler på hendelser som har vært med på å forme dagens Norge, og reflektere over hvordan samfunnet kunne ha vært dersom disse hendelsene hadde utviklet seg annerledes.

Lage spørsmål knyttet til sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt eget århundre, formulere årsaksforklaringer og diskutere konsekvensene av konfliktene.

Drøfte viktige endringer i samfunnet i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye endringer

Fase I - Introduksjon (felles for alle)
I tillegg til at dette er en fase hvor elevene gjør seg fortrolig med rammene for prosjektarbeidet, det vil si hvor omfattende, hvor mange i hver gruppe, hvilken form og så videre, er dette også fasen med introduksjon til det faglige emnet.

Hva er den kalde krigen?
- Definisjon
- Årsaker
- Internasjonale hendelser
- Berlin
- Årsaker til Berlinmurens fall

Fase II – Emnevalg (felles for alle)
Det overordnede emnet for prosjektarbeidet er den kalde krigen, og for elevene som skal reise med oss foreslår vi et ekstra fokus på hvilke konsekvenser den kalde krigen hadde for Berlin. På den guidede runden gjennom Berlin får elevene gode muligheter til å se mange av de minnesmerkene som er satt opp i forhold til hendelsene under den kalde krigen. Et eksempel er symbolet som er reist over ”luftbroen” til Vest-Berlin fra 1948 til 1949.  
Et godt prosjektarbeid har allikevel enda flere avgrensninger. Det gjelder å finne temaer innen temaet.

Hvordan var menneskerettighetssituasjonen i Øst-Berlin under den kalde krigen?

Hvilke historier kan man fortelle om menneskene som bodde i Berlin da Muren kom? 

Hvilke fluktforsøk hadde man under den kalde krigen?

En presentasjon av Berlins mange minnesmerker

Fase III - Problemformulering (i grupper)
I denne fasen er det viktig at gruppene arbeider hver for seg om å komme frem til en felles problemstilling. Det er viktig at alle er enig i den problemstillingen som velges.
Ta gjerne utgangspunkt i et kompetansemål fra historie for å komme fram til en problemstilling som deres gruppe ønsker å arbeide med.

Diskutere menneskeverd, rasisme og diskriminering i et historisk og i et samtidsperspektiv – med utgangspunkt i situasjonen i Berlin under den kalde krigen

Presentere en historisk hendelse med utgangspunkt i ulike ideologier, som for eksempel den unike hendelsen at Muren falt, 9. november 1989.

Skape fortellinger om mennesker som levde under den kalde krigen, og vise hvordan rammer og verdier i samfunnet påvirker tanker og handlinger.

Søke i ulke kilder fra den kalde krigen, vurder dem kritisk, og vis hvordan ulike kilder kan fremstille historien ulikt.

Lag spørsmål knyttet til en hendelse under den kalde krigen, for eksempel det at Willy Brandt blir kansler i Vest-Tyskland i 1969, formuler årsakene til at han ble valgt til kansler og diskuter konsekvensene av dette valget.

Fase IV - Planlegging og metodevalg (i grupper)
I denne fasen må gruppene arbeide hver for seg og bestemme seg for rammene rundt sitt eget prosjekt.

Hvilken arbeidsdeling skal det være i gruppen?

Hvordan skal gruppen innhente den informasjonen som er nødvendig?

Hvilken framdriftsplan har gruppen?

Hva skal prosjektet munne ut i?

Fase V – Gjennomføring
Noe av gjennomføringsfasen vil være før elevene reiser på tur med Aktive Fredsreiser, men mye av informasjonen og selve opplevelsen av Berlin vil skje på reisen. Målsettingen må være at elevene har opparbeidet seg god kunnskap om Berlin i forkant av reisen, og at denne kunnskapen etablerer seg sterkere underveis. Sånn sett kan det være at det de har lest og lært før de reiser, får en sterkere mening når de plutselig er på de historiske stedene, og får se, blant annet, det som er igjen av Berlinmuren.

Fase VI - Produktfremstilling
Etter reisen er det viktig å fordøye inntrykkene. Arbeidet med å ferdigstille prosjektet er en god øvelse for å bearbeide opplevelsene.

Prosjektene munner gjerne ut i presentasjoner og en form for et skriftlig arbeid, det være seg en rapport, en slags avis, en film, et hefte, et radioprogram eller annet.

Tips – prosjektene kan presenteres i mange ulike former, men det er lurt å alltid ha et skriftlig dokument som grunnlag for andre presentasjonsmetoder. 


LinkLærerplan forankring

LinkHistoriske fakta

LinkÅrsaker til den kalde krigen

LinkKonsekvenser for Berlin

LinkÅrsaker til murens fall

LinkQuiz Kalde krigen
QuizQuiz

 

Kilder til linkene over

Førland, Tor Egil (red.) 1992. Konflikter og allianser, i Det 20. århundre, norsk utgave av Power, a Political History of the 20th Century. Oslo: Aschehoug.

 

Pearson, Raymond 2002. The Rise and Fall of the Soviet Empire, 2. utgave. Houndmills: Palgrave.

LinkWikipedia Berlin muren