Kompetansemål - naturfag

 
 

En liten guide

Formål med faget:

"Kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling."

"Naturfag skal bidra til at barn og unge utvikler kunnskaper og holdninger som gir dem et gjennomtenkt syn på samspillet mellom natur, individ, teknologi, samfunn og forskning."

"Varierte læringsmiljøer som feltarbeid i naturen, eksperimenter i laboratoriet og ekskursjoner til museer, vitensentre og bedrifter vil berike opplæringen i naturfag og gi rom for undring, nysgjerrighet og fascinasjon."

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

- formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport

- innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk

- skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvaliteten ved egne og andres tekster og revidere tekstene

- forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen

- identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk

- følge sikkerhetstiltak som er beskrevet i HMS-rutiner og risikovurderinger

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

- forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og gjøre rede for observasjoner som støtter teorien

- gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv

- forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene

- observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

- beskrive nervesystemet og hormonsystemet og forklare hvordan de styrer prosesser i kroppen

- beskrive kort fosterutviklingen og hvordan en fødsel foregår

- formulere og drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort

- forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan forebygges

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

- forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til

- bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser

- forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på

- gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt

- gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

- utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling

- teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn

- beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser

Underveis gjennom Polen og Tyskland får elevene se eksempler på områder som er hardt rammet av menneskelig aktivitet. En times tid utenfor Krakow finnes et område med stor konsentrasjon av tung industri, området kalles ”dødens trekant”. Det Polske Vitenskapsakademiet betegner stedet, som særlig dreier seg om byene Opole, Gliwice og Katowitce, for et miljømessig katastrofeområde med alvorlige konsekvenser for dem som bor i område.

45% av kvinnene har opplevd komplikasjoner i løpet av svangerskapet og spedbarnsdødeligheten er høy. I området er det en overhyppighet av leukemi, luftveis- og kretsløpssykdommer, og ikke minst allergi.