Hva er prosjektarbeid?

 
 

En liten guide

Prosjektarbeid er et godt utgangspunkt for å organisere et godt forarbeid og et fruktbart etterarbeid i forhold til våre reiser. Det gir spennende muligheter i forkant av reisen og mye rom for refleksjon i etterkant. I tillegg gir det elevene som er på tur et fokus og noe ”å se etter”. Vi kan si at hensikten med å organisere prosjektoppgaver er følgende:

  • elevene får et fokus under forberedelsene til tur, underveis og i etterkant av reisene
  • elevene får tid og mulighet til å reflektere over egne opplevelser fra reisen
  • elevene utvikler et resultat, skaper et produkt fra reisen, i fellesskap eller individuelt

Prosjektoppgaver kan være organisert som individuelle oppgaver eller gruppeoppgaver, og de kan med hell være tverrfaglige. Prosjektoppgavene vi foreslår her er tverrfaglige med et overordnet fokusfag, det vil si fag hvor oppgaven blir en del av den endelige karakteren hvis lærerne velger å organisere arbeidet slik.

En forutsetning for at elevene skal kunne gjennomføre gode prosjektoppgaver er at klassen i forkant av reisen har tilegnet seg en rekke basiskunnskaper. Med basiskunnskaper tenker vi for eksempel på faktakunnskap om landene de skal besøke i forhold til geografi, historie, religion, språk og så videre – altså – elevene må ha vært gjennom et forarbeid.  

I Undervisningskofferten finnes ”tips til prosjektoppgaver” i forhold til emnevalg, arbeidsoppgaver før og underveis, relevante problemstillinger og ulike produktformer. Foreløpige hovedtemaer for prosjektforslag er:

  • Et ”åpent” prosjekt basert på elevers opplevelser og refleksjoner
  • Menneskerettighetsprosjektet
  • Fredsprosjektet

Her følger et eksempel på en enkel fremstilling av de ulike fasene i et prosjektarbeid.   
Enhver gjennomfører kan tilpasse fasene i forhold til ”sitt” prosjekt.

Fase I – introduksjon – felles for alle.
- Introduksjon av prosjektarbeid som arbeidsmetode
- Velge hovedområde
- Avklare rammene (Hvor mange på gruppa? Varighet? Karakter? Etc)
- Avklare spillereglene og ansvarsforholdene
- Faglig introduksjon til hovedområdet

Fase II – emnevalg – felles for alle.
- Idemyldring
- Velge emne og etablere arbeidsgrupper
- Bestemme omfanget av prosjektet

Fase III – problemformulering – i grupper.
- Finne relevante problemstillinger
- Utarbeide konkrete arbeidsspørsmål

Fase IV – planlegging – i grupper.
- Målsetting
- Metodevalg – hvordan skal elevene hente inn informasjon?
- Produktform – hva skal prosjektet munne ut i?
- Framdriftsplan

Fase V – gjennomføring – i grupper og felles.
- Innsamling av informasjon
- Bearbeiding av informasjon

Fase VI – produktfremstilling – felles og i grupper.
- Ferdigstilling av produktet
- Valg av presentasjonsform – en avis, en dagbok, en handlingsplan, en film?
- Fremlegge resultater – for resten av klassen, for lokalsamfunnet?

Fase VII – felles og i grupper.
- Vurdere eget produkt
- Vurdere fremlegging
- Vurdere resultater i forhold til problemformuleringer og mål

Fase VIII – felles
- Hva fikk vi ut av prosjektet?
- veien videre…

NB – I Undervisningskoffertens "tips til prosjektoppgaver" finnes tips til emnevalg, arbeidsoppgaver som introduserer emne, relevante problemstillinger og ulike produktformer.

Lykke til!