Internasjonale dager

 
 

En liten guide

27. januar - Holocaustdagen:
27. januar markeres den internasjonale minnedagen for ofrene for Holocaust. Det var på denne datoen i 1945 at sovjetiske styrker befridde de overlevende fangene i Auschwitz.

Ordet Holocaust betyr brennoffer og er betegnelsen på det statsledede folkemordet på jøder og andre etniske, religiøse, politiske og seksuelle minoritetsgrupper i Europa og Nord-Afrika som det nazistiske Tyskland gjennomførte fra1938 til 1945. 
FNs medlemsland ble i 2005 oppfordret til å arbeide aktivt overfor skolene med det formålet at noe liknende ikke skal kunne skje igjen.
Denne dagen deles også Benjaminprisen ut til en skole som har utmerket seg i arbeidet mot rasisme og diskriminering.

Ressurser som kan brukes i undervisningen om Holocaust:

Link Hvordan undervise om Holocaust (pdf):

Link DVD om rasisme

Link Benjaminprisen

Under
Linkkompetanseverktøy i undervisningskofferten kan man finne relevante nettsider, filmer, bøker, organisasjoner og museer

 

Tips til hva kan du gjøre denne dagen:

Marker dagen på skolen eller i lokalsamfunnet:

Link HL-senteret har på sin side undervisningsmateriell for arbeid med Holocaust og relaterte temaer, og som egner seg til å markere den internasjonale holocaustdagen 27. januar.

Link Dikt og sitater

For inspirasjon og ideer, les om
Link Aktive Fredsreisers markering 2016.

Les om temaet:
Aktive Fredsreisers bibliotek på nettet dekker mange ulike temaer som er aktuelle for holocaustdagen, blant annet kan man lese om
Link Konsentrasjonsleirene

På en brakkevegg i Auschwitz står det skrevet "Den som glemmer historien, må leve den om igjen".  Tidsvitnenes historie er viktig å videreformidle slik at denne kunnskapen ikke går tapt.
Link Tidsvitner forteller om sitt møte med andre verdenskrig og holocaust

21. mars – Internasjonal dag mot rasediskriminering
Denne dagen skal rette fokus mot kampen for å avskaffe alle former for rasediskriminering. Datoen er valgt fordi 21. mars 1960 ble 69 mennesker drept i Sharpville, Sør-Afrika, da befolkningen med fredelige midler protesterte mot apartheid.

Les mer:
Link Aktive Fredsreiser om diskriminering
Link FN

Tips til hva kan du gjøre denne dagen:

Link Norsk Folkehjelps liste over forslag til aktiviteter og tiltak
Link Les konvensjonen mot rasediskriminering

21 mai - Verdens dag for kulturelt mangfold
Dagen ble etablert av UNESCO i 2001, og er en flott mulighet til å få en bredere forståelse for verdien av kulturelt mangfold.  Mangfoldet i kulturen er livsviktig, like viktig som mangfoldet i naturen, mener UNESCO. Kultur skaper identitet og engasjement hos enkeltmennesker over hele verden. Samtidig bidrar kulturelle forskjeller til variasjon og nye impulser. Møter med andre kulturer kan gi ny innsikt og kunnskap om blant annet historie, geografi og tradisjon.

Les mer:
Link FN

Tips til hva kan du gjøre denne dagen:
- Fokuser på et utvalgt land. Lag mat, spill musikk etc.
- Les bøker om ulike kulturer.
- Hva gjør UNESCO? Kanskje det er mulig å invitere en som jobber i UNESCO til din skole?

12 august - Internasjonal ungdomsdag
Den internasjonale ungdomsdagen skal sette fokus på FNs handlingsprogram for ungdom. 
- Jeg blir ofte inspirert av de unges godhet, talent, og idealisme. De gjør en viktig innsats når det gjelder å oppnå tusenårsmålene sa FNs generalsekretær Ban Ki-Moon i forbindelse med den Internasjonale ungdomsdagen.

Av ungdom mellom 15 og 24 år lever 87 prosent i utviklingsland. Denne gruppen har blitt hardt rammet av den globale økonomiske krisen. Ikke minst når det gjelder tap av utdannelse og arbeid. Nå når den økonomiske situasjonen er i ferd med å stabiliseres må de unges behov prioriteres.

Les mer:
Link Aktive Fredsreiser
Link FN - kalender
LinkFN - Internasjonal ungdomsdag

Tips til hva kan du gjøre denne dagen:
Finn ut om det skjer noe i ditt nærmiljø. Hvert år markerer ungdom over hele verden dagen. Opptog, diskusjoner, ungdomsforum, seminar og workshops blir holdt for å sette søkelys på tema for dagen eller et annet tema som angår den lokale unge befolkningen.

15. september - Internasjonal dag for demokrati
Demokratiske aktiviteter er en viktig del av FNs arbeid med menneskerettigheter, utvikling og sikkerhet.

Det er ingen selvsagt ting at vi har et demokrati eller at vi får beholde det. Mange mennesker har satt livet på spill og mange har jobbet hardt for at demokratiet skal bestå og for at det skal bli enda bedre. Ikke bare i Norge, men i hele verden. Navn som Gandhi, Martin Luther King Jr og Lech Walesa vil aldri bli glemt.

For å vise støtte til nye eller gjenoppbygde demokratier vedtok generalforsamlinga i 2007 å markere en egen dag for demokratiet.

Les mer:
Link Norske skoleelever skårer høyt på demokrati- undersøkelser
Link Udir - Fakta om Norske skoleelever skårer høyt på demokratisk undersøkelse (pdf)
LinkUdir - kortrapport (pdf)
Link Aktive Fredsreiser om demokrati

Tips til hva du kan gjøre denne dagen:
Arrangere en skoledebatt der ulike temaer drøftes og diskuteres. Et forslag til tema er "Hvordan kan vi få en bedre skole?"

Fokuser på elevrådsarbeid

24. oktober - FN dagen
Like før andre verdenskrig var over møttes 50 nasjoner i byen San Francisco i USA for å lage en avtale som alle land kunne godta. Denne avtalen er seinere kjent som "FN-pakten". Det var på dette møtet i 1945 at FN ble skapt. Den 24.oktober blir hvert år feiret verden over som "FN-dagen". Dagen markeres verden over med møter, diskusjoner og utstillinger om FNs arbeid.

Tips til hva du kan gjøre denne dagen:
Mange byer organiserer ulike arrangementer i forbindelse med FN-dagen. Finn ut hva som skjer i din landsdel.

Sett deg inn i statusen for
Link FNs bærekraftmål

Fire år før de fleste tusenårsmålene etter planen skal innfris, gjenstår det fortsatt mye arbeid. Likevel, i løpet av de ti årene som er gått siden målene ble vedtatt under Tusenårstoppmøtet i New York, finnes det mange fremskritt.

16. november - Internasjonal toleransedag
Den internasjonale toleransedagen ble stiftet i 1995. Dagen ble innstiftet for å få mennesker verden over til å reflektere over toleransebegrepet og erkjenne hvor viktig det er i våre moderne flerkulturelle samfunn å vise respekt på tvers av nasjonale, etniske, religiøse og andre skillelinjer.

Behovet for toleranse er større enn noen gang før. Rasisme, diskriminering og ekstremisme er tendenser som skaper ustabilitet og som kan være kilder til konflikt.

Hver og en av oss kan bidra til å skape et mer tolerant samfunn. Dette innebærer ikke bare passivt å akseptere andre menneskers ”annerledeshet”, men tvert imot å ha en aktiv og åpen holdning. Har vi et positivt utgangspunkt, vil vi lettere få kontakt og kommunisere, og se at det som binder oss mennesker sammen er sterkere enn det som skiller.

Ikke noe moderne samfunn kan bygges på intoleranse. Som en kilde til utveksling, fornyelse og kreativitet er det kulturelle mangfold like nødvendig for menneskeheten som det biologiske mangfold er for naturen. Slik sett er kulturelle forskjeller menneskehetens felles arv, og bør anerkjennes og opprettholdes. Variasjon i gruppers levemåte og adferd gjør at vi får mer innsikt og inspirasjon og et større spekter å velge fra. Forskjellene representerer en kontinuerlig mulighet for våre samfunn til å velge de beste løsninger og skape nye.

- Toleranse betyr ikke likegyldighet eller uengasjert aksept for andre. Det er en livsstil basert på gjensidig forståelse og respekt for andre, og på troen om at globalt mangfold skal ønskes velkommen, ikke fryktes, sa generalsekretæren i FN under markeringen i 2009.

I toleransebegrepet ligger en respekt for retten til å ha andre meninger og å handle annerledes, ikke nødvendig respekt for det som ytres eller gjøres.

Les mer
Link FN

Tips til hva du kan gjøre denne dagen:
Diskuter ytringsfrihet: går det en grense for hva man kan si? En nettside om ytringsfrihet:
Link Hvor går grensen?

Få besøk fra
LinkMenneskebiblioteket

10. desember – Menneskerettighetsdagen
Dagen setter fokus på rettighetene vi alle har i lys av å være menneske og belyser brudd på menneskerettighetene.

De forente nasjoners (FN) generalforsamling vedtok 10. desember 1948 Verdenserklæringen om Menneskerettighetene. Den første setningen i denne erklæringen sier at menneskeverd og like rettigheter for alle mennesker er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden. Det viktigste mål i verden er tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød.

Menneskerettighetene ble innført av FN like etter at andre verdenskrig var slutt. Menneskehetens samvittighet var da rystet etter to verdenskriger og alvorlige overgrep mot menneskegrupper. Dannelsen av FN i 1945 og arbeidet med de universelle menneskerettighetene var viktig for fremme vennskaplige og fredelige forhold og gjensidig respekt.

”Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter” heter det i menneskerettighets- erklæringens første artikkel. I artikkel to utdypes det frihet og rettigheter gjelder uavhengig av rase, kjønn, språk, religion, politisk oppfatning eller nasjonal og sosial opprinnelse.

Ved signering av erklæringen ble menneskerettighetene gjort universelle - de gjelder for alle mennesker i hele verden. Allikevel er det ofte slik at det er de menneskene som aller mest trenger beskyttelse av menneskerettighetene som ikke vet at de eksisterer. Derfor er det fremdeles viktig å drive opplæring og informasjonsarbeid om menneskerettighetene.

Les mer:
Link FN
Link Aktive Fredsreisers markering i 2010

Tips til hva du kan gjøre denne dagen:
Ta vårt
Link Menneskerettighetskurs på nett

Poenget med FNs mange internasjonale dager, år og tiår er å sette fokus på forskjellige temaer som FN jobber med, og som angår de aller fleste av medlemslandene. De fleste dagene, men ikke alle, markerer den datoen da en organisasjons forfatning eller en internasjonal konvensjon trådte i kraft.
Link FNs dager og år


Markerer din skole internasjonale dager? Send oss gjerne en mail med bilder, erfaringer og tips!