Kompetansemål - norsk

 
 

En liten guide

”Et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom det 13-årige løpet er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre kulturer, og aktiv samfunnsdeltakelse og livslang læring.”

”Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.”

”Norskfaget etablerer seg i spenningsfeltet mellom det historiske og det samtidige, det nasjonale og det globale. Internasjonale perspektiv i faget kan bidra til å utvikle kulturforståelse, toleranse og respekt for mennesker fra andre kulturer. Dagens situasjon er preget av kulturutveksling og kommunikasjon på tvers av tidligere grenser – språklig, kulturelt, sosialt og geografisk.”

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

- lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster

- delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

- presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier

- vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

- orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget

- lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger

- skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder

- gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke noen av dem i egne tekster

- planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

- uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding

- skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium

- integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne:

- gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på

- drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende

- beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp

- gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene og for rettigheter i forbindelse med samisk språk i Norge

- presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og noen klassiske tekster i norsk litteratur

- gi eksempler på og kommentere hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk

- beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder

- presentere resultatet av fordypning i to selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært emne eller et språklig emne, og begrunne valg av tekster og emne

- forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved publisering og bruk av tekster

Ved å gjennomføre prosjektarbeid parallelt med turen, vil elevene få mulighet til å uttrykke seg skriftlig i ulike sjangre. I tillegg vil de få erfaring med å utrykke egne meninger, gjennomføre foredrag og presentasjoner.