Undervisningskoffert for Aktive Fredsreiser

 
 

En liten guide

Aktive Fredsreiser har som mål å fremme fredsskapende prosesser i samfunnet.
Målet er fundert på troen av menneskets ukrenkelighet og menneskerettighetenes universelle gyldighet.

Et av de viktigste redskapene på veien til å nå dette målet, er å arbeide for positiv holdningsskapning. Det gjør Aktive Fredsreiser ved å sørge for at tusenvis av ungdommer hvert år deltar på reiser til konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen. Her virker historien som et bakteppe for kunnskap om menneskerettighetene, det moderne Europa og dagens internasjonale konfliktbilde.

Læreplanverket for Kunnskapsløftet presiserer at ”opplæringens mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse.

Ved å delta på Aktive Fredsreisers’ reiser til andre land og historiske steder, ved å møte andre kulturer og nye mennesker, mener vi at våre reiser er et godt pedagogisk supplement til skolehverdagen og fagenes muligheter til å nå opplæringens mål. 

Målet med undervisningskofferten er at elever, lærere og foreldre som arrangerer og planlegger å reise på tur med oss, skal finne tips og ideer til hvordan de på best mulig måte kan utnytte innholdet på våre reiser, på skolen, i hjemmet og i lokalmiljøet for øvrig.  

Kofferten er ment som et supplerende verktøy til den ordinære undervisningen på ungdomstrinnet. Spesielt med tanke på tematikken rundt andre verdenskrig og Europas utvikling fram mot i dag.

Vi gir ulike tips basert på om det er en skoletur eller foreldrearrangert tur. Allikevel håper vi at det er mulig at lærerne bruker det faglige utbytte turene gir, også i de tilfellene hvor det er foreldrene som er med på tur. Foreldredeltakelse er et mål i kunnskapsløftet og en slik tur er et godt utgangspunkt for et konkret samarbeid mellom hjem og skole.   

Erfaring viser at elevene får størst utbytte av turene når de har ”et fokus”. Et slikt fokus kan for eksempel være et prosjektarbeid som elevene har begynt på i forkant av reisene. Vi gir eksempler på prosjektarbeid gjennomført ved ulike skoler som har reist med oss.

Turen med Aktive Fredsreiser til Polen og Tyskland er godt egnet for en tverrfaglig tilnærming og kan integreres i mange fag.
Forberedelsene kan variere fra å la elevene lage tradisjonell mat, enten i heimkunnskap eller hjemme, eller ved at elevene lærer om valutaberegninger i matematikk før de slippes løs på markedet i Krakow.

Undervisningskofferten er ikke et ferdig produkt, men en ramme som justeres og oppdateres etter hvert som lærere, elever og foreldre kommer med innspill fra sine erfaringer fra å være på tur med Aktive Fredsreiser. Bare slik kan kofferten bli et best mulig verktøy som gjør at fremtidige deltakere på våre reiser kan få mest mulig ut av sin tur. 

Takk så langt, til lærere, foreldre og elever som har bidratt med sine erfaringer i arbeidet med å utvikle undervisningskofferten.