Kompetansemål - matematikk

 
 

En liten guide

Formål med faget:

"Et aktivt demokrati trenger innbyggere som kan sette seg inn i, forstå og kritisk vurdere kvantitativ informasjon, statistiske analyser og økonomiske prognoser. På den måten er matematisk kompetanse nødvendig for å forstå og kunne påvirke prosesser i samfunnet."

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

TALL OG ALGEBRA
- sammenlikne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, uttrykke slike tall på varierte måter og vurdere i hvilke situasjoner ulike representasjoner er formålstjenlige

- utvikle, bruke og gjøre greie for ulike metoder i hoderegning, overslagsrekning og skriftlig rekning med de fire regneartene

- gjøre beregninger om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, sette opp budsjett og regnskap ved å bruke regneark og gjøre greie for beregninger og presentere resultata

MÅLING
- gjøre overslag over og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og massetetthet og bruke og endre målestokk

STATISTIKK, SANNSYNLIGHET OG KOMBINATORIKK
- gjennomføre undersøkinger og bruke databaser til å søke etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk

- ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde, presentere data, med og uten digitale verktøy, og drøfte ulike dataframstillinger og kva inntrykk de kan gi

- finne og diskutere sannsynlighet gjennom eksperimentering, simulering og beregning i dagligdagse sammenhenger og spel

- drøfte og løyse enkle kombinatoriske problem

FUNKSJONER
- lage funksjoner som beskriv numeriske sammenhenger og praktiske situasjoner, med og uten digitale verktøy, beskrive og tolke dem og omsette mellom ulike representasjoner av funksjoner, som grafer, tabeller, formler og tekster

- identifisere og utnytte egenskapene til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og kvadratiske funksjoner og gi eksempler på praktiske situasjoner som kan beskrives med disse funksjonene

 

Deltakerne på våre reiser vil oppdage nødvendigheten av å kunne håndtere ulike valutakurser når de sleppes ut på markedet i Krakow.

Elevene som reiser på tur får erfaring med enkle budsjetter for privatøkonomi.