Kompetansemål - KRLE

 
 

En liten guide

"Religiøst og livssynsmessig mangfold setter i stadig større grad preg på samfunnet. Kjennskap til ulike religioner og livssyn, etikk og filosofi er en viktig forutsetning for livstolkning, etisk bevissthet og forståelse på tvers av tros- og livssynsgrenser."

"I overensstemmelse med opplæringsloven § 2-4, skal KRLE faget fremme forståelse av og respekt for kristne og humanistiske verdier og evne til dialog mellom mennesker med ulik oppfatning av tros- og livssynsspørsmål. Dette innebærer respekt for religiøse verdier og for verdier i menneskerettighetene.

"Tilpasset opplæring er et overordnet prinsipp. Det skal benyttes varierte og engasjerende arbeidsmåter, som skal bidra til å formidle alle sider ved faget. Aktiviteter som fortelling, forming, dramatisering, sang og musikk, samtaler og besøk skal bidra til å engasjere elevene og gi innsikt i ulike religioner og livssyn."

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

- presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer

- reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt

- gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter

- føre dialog med andre om sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn

- drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder

- drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati

- reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur

- reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap

- vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

- forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller

- drøfte ulike syn på Bibelen

- innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange kristne

- gjøre rede for viktige hendelser i kristendommens historie fra reformasjonen til vår tid i Norge og i verden og for kristendommens stilling i dag

- forklare hovedtrekk ved romersk-katolsk, ortodoks og protestantisk kristendomstradisjon

- gi en presentasjon av Den norske kirke, læstadianisme og samisk kirkeliv

- drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv

- utforske kristendommens stilling og særpreg i et land utenfor Europa og drøfte spørsmål knyttet til kristen misjon, humanitært arbeid og økumenisk virksomhet

- beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til kristendommen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

- forklare særpreget ved jødedom og jødisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller

- drøfte utvalgte tekster fra jødisk skrifttradisjon

- innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange jøder

- gi en oversikt over mangfoldet i jødedommen, viktige historiske hendelser og jødedommens stilling i Norge og verden i dag

- beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til jødedommen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

- forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller

- drøfte utvalgte tekster fra islamsk skrifttradisjon

- innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange muslimer

- gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag

- beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

- forklare hva livssyn er, og vise hvordan livssyn kommer til uttrykk på ulike måter

- forklare særpreget ved livssynshumanisme i forhold til religioner og andre livssynstradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller

- drøfte ulike tekster som presenterer livssynshumanisme, og diskutere aktuelle spørsmål som opptar livssynshumanister

- gi en oversikt over mangfoldet i humanistisk livssynstradisjon, viktige historiske hendelser og livssynshumanismens stilling i Norge og verden i dag

- gjenkjenne og beskrive humanistiske ideer og verdier i kunst, arkitektur og musikk

- beskrive hovedtrekk ved et livssyn utenom livssynshumanismen

- presentere eksempler på religionskritikk fra ulike livssynstradisjoner

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

- samtale om og forklare hva religion er, og vise hvordan religion kommer til uttrykk på ulike måter

- vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt for ulike religioner og livssyn

- diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn

- gjøre rede for nye religiøse bevegelser og samtale om ulike former for nyreligiøs og naturreligiøs praksis, herunder urfolks naturreligion

- utforske religioners stilling og særpreg i et land utenfor Europa med og uten digitale verktøy

Reisene skaper gode pedagogiske rammer for å drøfte vanskelige etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling.

Besøk i konsentrasjonsleirene får frem viktigheten av at vi respekterer hverandres tros- og livssynsoppfatning.