Prosjektoppgave - fredsprosjekt

 
 

En liten guide

Aktive fredsreiser fokuserer sitt arbeid rundt temaet fred og er veldig opptatt av fredsskapende prosesser. Fred er et vanskelig begrep å definere. Det er et begrep som har ulik betydning fra person til person. Er fred bare fravær av konflikt eller er det noe mer som må være tilstede for at vi skal kunne si at vi lever og opplever fred?

Vi mener at et fredsprosjekt er en fruktbar orientering for våre fredsreiser. Elevene, lærerne og foreldrene legger ut på en historisk reise, tilbake til en tid hvor verden, og spesielt Europa, ikke opplevde fred. Med dette som utgangspunkt er det mulig å se på andre store kriger og konflikter og bedre forstå dagens internasjonale konfliktbilde.
Med historien som bakteppe kan vi diskutere spørsmål som:

  • Vil krigen mot terror føre til at verden blir et fredligere sted?
  • Hvordan har ulike kriger og konflikter blitt løst?
  • Finnes det fredsskapende prosesser som gjør at land eller regioner forblir fredlige?
  • Hvordan artet fredsoppgjøret seg etter den andre verdenskrig? Er det slik vi ville gjort det i dag?
  • Kan fredsprosessen i Sør-Afrika ”brukes” andre steder?
  • Må hver enkelt konflikt ha sin egen fredsprosess?
  • Hva skjer i Midt-Østen – er det lys i enden av tunnelen?

 

Et naturlig fokusfag for et fredsprosjekt er samfunnsfag. Et prosjekt hvor hovedtema er fred vil allikevel møte mange kompetansemål innenfor KRL og norsk. Med dagens fokus på miljø- og klimaendringer, og hvordan utfordringene vil påvirke verdens konfliktbilde, er også naturvitenskap et aktuelt fag å støtte seg til i gjennomføringen av et fredsprosjekt.  

”Fred på jorda er avhengig av at vi klarer å trygge livsgrunnlaget”
Nobelkomiteens begrunnelse for at Wangari Maathai fra Kenya ble tildelt Nobels Fredspris i 2004.

Samfunnsfag
Et av hovedformålene i samfunnsfag vil stå sentralt i arbeidet med et fredsprosjekt:

”Samfunnsfaget skal gi en dypere forståelse av forholdet mellom samfunnsliv og det personlige livet, og stimulere til erkjennelse av mangfoldet i samfunnsformer og levemåter. På denne bakgrunnen skal faget gi elevene større evne til å tenke fritt, perspektivrikt, kritisk og tolerant. Ved å påvirke lysten til å søke kunnskap om ulike samfunn og ulike kulturer skal faget også stimulere evnen til å diskutere, resonnere og til å løse problemer i samfunnet.”

”Faget skal medvirke til at elevene utvikler en erkjennelse av at menneske inngår i en historisk sammenheng, og at en lang rekke historiske hendelser har ført til at vi er dem vi er i dag.”

”Faget skal gi innsikt i det politiske systemet i Norge og i det internasjonale samfunnet, og gi individet en erkjennelse av at politikk er preget av konflikt og samarbeid.”

Historie:

1. Lage spørsmål knyttet til sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt eget århundre, formulere årsaksforklaringer og diskutere konsekvensene av konfliktene.

2. Drøfte viktige endringer i samfunnet i nyere tid og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye endringer

Geografi:

-
Vurdere bruk og misbruk av ressurser, hvilke konsekvenser det har for miljøet og samfunnet og konflikter det kan medføre lokalt og globalt.

- Forklare og drøfte variasjoner i levekår i ulike deler av verden og sammenlikne og vurdere ulikhetene mellom fattige og rike.

- Drøfte premissene for en bærekraftig utvikling.

Samfunnskunnskap:

- Finne frem til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skille mellom meninger og fakta, formulere argumenter og drøfte spørsmålene.

- Gi eksempler på og drøft demokratiet som styreform, gjør rede for politisk påvirkning og maktfordeling i Norge og bruk av digitale kanaler for å påvirke demokratiske prosesser.

KRL

- Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt

- sosialt og økologisk ansvar

- teknologiske utfordringer

- fredsarbeid og demokrati

Norsk
Et av hovedformålene med norskfaget oppmuntrer til gjennomføringen av et prosjekt hvor tema er fred.

”Norskfaget etablerer seg i spenningsfeltet mellom det historiske og det samtidige, det nasjonale og det globale. Internasjonale perspektiv i faget kan bidra til å utvikle kulturforståelse, toleranse og respekt for mennesker fra andre kulturer. Dagens situasjon er preget av kulturutveksling og kommunikasjon på tvers av tidligere grenser – språklig, kulturelt, sosialt og geografisk”

Velger lærere og elever å arbeide i prosjektform, får elevene erfaringer med å:

- Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesning, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.

- Bruke tekster hentet fra bibliotek, internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder.

Naturfag:

”Kunnskap om og forståelse av naturen kan fremme viljen til å verne om naturressursene, bevare det biologiske mangfoldet og bidra til en bærekraftig utvikling”

Før avreise er det viktig at elevene blir kjent med fredsbegrepet.

Fase I og Fase II – Introduksjon og emnevalg - felles
I utgangspunktet kan fred virke som et enkelt begrep å definere, men når vi blir bedt om å være konkrete og uttrykke hvilke faktorer som må være til stede for at det skal være fred, da kan det straks bli vanskelig.

Er fred på utsiden eller på innsiden?

Erfaringsmessig er det slik at noen definerer fred i forhold til situasjonen mellom stater, på et statsplan, mens andre definerer fred mer personlig, og hevder at man må ha fred med seg selv for å kunne skape fred rundt seg?

I denne introduksjonsfasen til temaet fred – besøk vår internettside til fredsklubben Link
Active for Peace!

I tillegg finner dere mange forslag til både filmer og bøker blant undervisningskoffertens Kunnskapsverktøy.

Hva er fred? Den vanskelige definisjonen av fred…

- er fred indre fred?
- er det fred i et land?
- er det fravær av krig?
- er det fravær av konflikt? I familien eller i landet eller i oss selv?
- har vi i Norge den samme oppfattelsen av fred som mennesker som lever med krig?

Som en ”kick-start” til fredstemaet - la elevene ”drodle” hver for seg i noen minutter.

- Sett ned noen tanker om hva fred er for deg.

Deretter – la en og en bidra med et ord, som ikke er nevnt før, om hva fred representerer for dem. Skriv ordene opp på tavlen.
Plasser elevene i arbeidsgrupper og la elevene diskutere seg fram til en diskusjon omkring fred. Når de er ferdig skal de ha en skriftlig definisjon av fred, som hele gruppen er enige om.   
Definisjonene presenteres i plenum.

Presenter ulike definisjoner på fred fra internasjonale tenkere eller organisasjoner.
Se power-point presentasjon (link – la den også ligge som blå boks: ”Last ned power-point presentasjon med ulike definisjoner på fred”)
Be elevene om å finne flere definisjoner.

Fase III – Problemformulering – i grupper
I denne fasen er det viktig at prosjektgruppen arbeider sammen med å finne en hovedproblemstilling. Alle i gruppen må være enig i problemstillingen som velges.
Et fredsprosjekt kan inneholde så mye!
Et fredsprosjekt kan skape så mye!
Forslag til ulike hovedproblemstillinger. Noen av problemstillingene kan kombineres, noen kan brukes som hovedproblemstilling og andre som underproblemstilling:

Fred og samfunnsfag:

-
Samfunnsfaget skal medvirke til en erkjennelse av at mennesket inngår i en historisk sammenheng, og at en lang rekke historiske hendelser har ført til at vi er der vi er i dag.

Hvordan har fredssituasjonen i Norge, og i Europa for øvrig, endret seg gjennom tidene?
På hvilken måte har Europa og Norge, endret seg som direkte følge av den andre verdenskrig?

Ha hovedfokus på Polen, hvem ble tildelt Nobels Fredspris fra Polen og hva hadde denne personen bidratt til? Hvordan har Polen endret seg som følge av hans arbeid? Er det mulig å se eksempler fra dette arbeidet på deres reise gjennom Polen?

Tyskland satt igjen som svarteper etter den andre verdenskrig. Hva er situasjonen i Tyskland i dag, og hvilken rolle spiller Tyskland i dagens Europa?

- Samfunnsfaget skal gi innsikt i det politiske systemet i Norge og i det internasjonale samfunnet, og gi individet en erkjennelse av at politikk er preget av konflikt og samarbeid.

Mange kaller EU et fredsprosjekt. Hva menes med det og fungerer EU som en fredsaktør? Drøft og gi eksempler.

Ta utgangspunkt i internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt eget århundre, formler årsaksforklaringer og diskuter konsekvensene av konfliktene, for det internasjonale samfunnet og for menneskene i de berørte landene (her er det lurt å gjøre et utvalg av land eller regioner).

Fred og KRL – filosofi og etikk:

-
Drøft verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt, særlig med hensyn til fredsarbeid og demokrati.  

Hvordan arbeider vi med fredsarbeid og demokrati lokalt i Norge? Gi eksempler – hvordan kan megling i skolen være med på å skape fred?

Hvordan kan vi skape fred mellom to naboer som er uenig om en tomteavgrensning, et tre eller liknende?

Drøft konfliktrådets betydning i å løse konflikter hvor særlig unge er involvert? 

Norge liker å kalle seg en fredsnasjon. Hva er årsaken til at vi hevder å kunne gjøre det? Er nordmenn fredligere enn andre?

Hvilke fredsprosesser har Norge vært involvert i og hvilken rolle har Norge hatt i de ulike prosessene?

Grip fatt i ulike nordmenn som er særlig aktive i ulike fredsprosesser, problematiser deres involvering.

Drøft utviklingen av fredsbegrepet i et historisk perspektiv. Hva mener vi med det snevre og det utvidede fredsbegrepet? Hvordan kan Nobels Fredsprisvinnere belyse utviklingen av fredsbegrepet?

Ta utgangspunkt i krigen mot terror. På hvilken måte er den med på å skape, eventuelt ikke skape, internasjonal fred?

Fred og naturvitenskap:

-
Faget skal gi kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen som fremmer viljen til å verne om naturressursene, bevare det biologisk mangfold og bidra til en bærekraftig utvikling.

Hva mener vi med knappe naturressurser? Hvordan kan en knapphet på naturressurser bidra til en ustabil verden? Gjør rede for ulike typer konflikter som har oppstått på grunn av tilgang til naturressurser?

Fase V – Gjennomføring – i grupper og felles
I denne fasen skal prosjektgruppene samle inn og bearbeide informasjon.

Noe av dette arbeidet skjer i forkant av reisen, men noe kan også skje underveis.

Aktive Fredsreiser har valgt å ha et sterkt fokus på menneskerettighetene. Når dere er på tur med oss vil det derfor bli lagt opp til et menneskerettighetskvarter i bussen hver dag.
Dette kan elevene ta med seg i sitt arbeid med fredsprosjektet

– for er det mulig å oppnå fred uten at menneskerettighetene er innfridd?

«[...] the rights of every human being are very precious and important.
When they are respected we have a situation of peace.»
Tibets åndelige leder Dalai Lama

For andre tips til aktiviteter underveis på tur – se Active for Peace – Aktive Fredsreisers internasjonale medlemsklubb – for ungdom i alle aldre!

Link Active for Peace

Fase VI – Produktfremstilling
I denne fasen skal elevene ferdigstille sine prosjekter.

På dette tidspunktet skal prosjektene munne ut i de produktene elevene bestemte seg for i prosjektets tidligere faser. Prosjektene skal nå bli enten en avis, en film, en power-point presentasjon, et hefte, en oppgave eller liknende.

Tips - Prosjektene kan presenteres i mange ulike former, men det er lurt at det alltid ligger et skriftlig dokument til grunn for presentasjonen.

Bli FN skole!
For kun kr 500,- og få verdifulle fordeler!
Link FN skole